Nondest

CR-digitaaliröntgenlaitteisto ja
PMI-materiaalianalysointi käytössämme.

Nondest Oy

Nondest Oy on ainetta rikkomattomaan tarkastukseen erikoistunut yritys. NDT-tarkastuksia teemme teollisuuden toimijoille kaikkialla Suomessa.

Kokkolan toimisto

Käyntiosoite:
Lekatie 8 A 15
67800 Kokkola

Kari Salli
Toimitusjohtaja NDT 2 UT RT MT PT VT (IWS)
Puh. 044 215 3828

Mikko Vihtari
Työnjohto, insinööri                                                                                                             NDT 2 UT RT MT PT VT (IWS) PED-mukainen hitsauskokeiden valvonta
Puh. 050 344 6555

Penjami Hirsimäki
NDT 2 UT RT MT PT
Puh. 040 079 1108

Santeri Salmela
NDT 2 RT MT PT
Puh. 045 121 4005

Markus Kumpumäki
NDT 2 RT MT PT
Puh. 045 130 5908

Iiro Lehtola
NDT 2 PT                                                                                                                                  Puh. 050 357 5026

Vili Pokela                                                                                                                                Harjoittelija

Mia Myllymäki                                                                                                    Laatupäällikkö/Toimisto                                                                          mia.myllymaki@nondest.fi

Oulun toimisto

Käyntiosoite:
Lumijoentie 2
90400 OULU

Tomi Heinonen
NDT 2 UT RT MT PT (IWS) PED mukainen hitsauskokeiden valvonta
Puh. 050 433 5144

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@nondest.fi

Lähetä viestisi tai tarjouspyyntö palveluistamme oheisella lomakkeella. Vastaamme mahdollisimman pian!

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nondest Oy
Lekatie 8 A 15
67800 KOKKOLA
Y-tunnus: 2246605-5

Yhteyshenkilö:
Kari Salli
Puh: +358442153828
kari.salli@nondest.fi

2 Rekisteriasiat

Yhteyshenkilömme vastaa tätä rekisteriä ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3 Rekisterin nimi

Nondest Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään

  • asiakassuhteen perustamiseksi ja hoitamiseksi
  • palveluiden tarjoamiseksi
  • liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi
  • myyntiä, markkinointia ja tiedottamista varten.

Rekisterinpitäjä kerää, säilyttää ja käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneen suostumuksella, tai asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneen kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös oikeutetun edun nojalla, joka on palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

7 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, asiakkuussopimuksesta ja muusta rekisteröidyn toimittamasta asiakkuussuhteen hoitamiseksi tarvittavasta aineistosta. Tietoja voidaan kerätä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

8 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä tai jos yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, jolloin tietoja voidaan luovuttaa yrityksen ostajille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu asianmukaisesti.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisteröidyn asiakkuuden keston ajan. Henkilötiedot poistetaan asiakkuuden päättyessä. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan säilyttää pitempään. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että rekisterinpitäjä ei noudata häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valitusoikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä saattaa tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen, jos yrityksen toiminta, tietosuojaperiaatteet tai lainsäädäntö muuttuu. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste päivitetty 29.5.2018.

Yhteystiedot

Nondest Oy

Lekatie 8 A 15

67800 KOKKOLA

044 215 3828

kari.salli@nondest.fi

www.nondest.fiwww.nondest.fi